Indikatorer

Malmö Citys mål följs upp genom följande indikatorer:

 • Egna besöksräknare på Södra Förstadsgatan och Södergatan. Mäts löpande, rapporter finns tillgängliga månadsvis.
 • Undersökning kring utbud (branscher, prisnivåer, market approach) som gjordes 2014, 2018 och 2022.
 • Rapporteras årligen under hösten för föregående år.
 • Malmöläget. Besöksnäring mätt i gästnätter. Rapporteras årligen under hösten för föregående år.
 • Undersökningen Rapport Malmö Stad City som gjordes 2018 och 2020 görs igen 2022 (främst frågorna: Malmö centrum är attraktivt att besöka, Malmö centrum är välskött, utformningen av stadsmiljön är attraktiv)
 • Konsumentundersökning under 2022. Denna besvaras både av de som redan besöker city och av de som inte gör det. Syftet är att förstå vad som lockar/vad som saknas för att kunna attrahera fler och nya målgrupper. Undersökningen ska göras igen efter 3 år för att se vilka förändringar som uppnåtts. Denna genomfördes under hösten 2022 och presenterades i januari 2023.
 • Omsättning Malmö City Presentkort
 • Följare sociala medier
 • Antal medlemmar
 • Antal användare i Chainels

 

Resultat

Besöksflöde

Mål: Besöksflöde ska öka utifrån 2019 års siffror och samtidigt jämföras med rikssnittet

Våra besöksräknare visar att arbetet ger resultat. Grafen nedan visar veckovis utveckling från vår huvudgata Södergatan, som är den gata som har de högsta besöksflödena i Malmö City. Diagrammet visar data sedan senaste normalåret 2019 fram till 2023, med coronaåret 2020 bortplockat. De senaste sex månaderna har besöken konstant legat över 2019 års nivåer. Hittills i år +19,5 % (!) mot 2019 års siffror vilket kan jämföras med rikssnittet på -16,1 %, för de städer som har samma besöksräknarsystem som vi har.

Besöksflöde senaste

Vår andra huvudgata Södra Förstadsgatan dömdes ut av många under tidigt 2010-tal. Grafen nedan visar hur vi lyckades vända på detta. Åren 2015 – 2019 ökade besöksflödet med i genomsnitt med stabila 3,5 % per år från att förut ha tappat besökare dramatiskt. Corona blev ett hårt slag för gatan som hade återfått momentum och framtidstro. Redan 2021 skedde en stark återhämtning, vilket var tidigare än riket i övrigt. Hittills i år har besöksflödet legat 10,5% under 2019 års nivåer, vilket kan jämföras med rikssnittet på

-16,1 % för de städer som har samma besöksräknar-system som vi.

södra

 

Attraktivitet/utbudsmix

Mål: Attraktivitet och utbudsmix ska förbättras

Område 1:

I det långa perspektivet visar mätningarna vi gör vart fjärde år med Reteam, att utbudet i området förändras kraftigt. De mest dramatiska utbudsändringarna är att antalet modebutiker har halverats, från 69 stycken 2014 till 35 idag. Kategorin café och restaurang har samtidigt ökat från 30 till 50 enheter. Kosmetik/hår/vård har ökat från 28 till 40 enheter. Detta kan förklaras av en generell förskjutning av konsumtion från sällanköp till upplevelser. Andelen ”lokala” verksamheter har också ökat kraftigt från 29 % till 44 %, på bekostnad av nationella och internationella kedjor. Detta är i linje med positioneringen för gatan då nya etableringar valts med omsorg. Verksamheter med ”low market approach” har sjunkit från 7 % år 2014 till 2 % år 2022, vilket innebär att besökaren uppfattar mer attraktiva och tydliga verksamheter.

Område 2:

Över tid har utbudsmixen i zon 2 inte förändrats lika dramatiskt som i zon 1 sedan 2014. Antalet lediga lokaler har dock ökat från 23 till 33, vilket beror på att de dels är stora, dels på flera plan, vilket inte efterfrågas i tillräckligt stor omfattning med strukturomvandlingen som sker. Här arbetar fastighetsägarna med att anpassa lokalerna och har också lyckats väldigt väl med de etableringar som har skett. Det syns bland annat i att verksamheter med ”high market approach” ökat från 7 % till hela 15 % i zonen samtidigt som ”low market approach” har minskat från 13 % till 3 %. De etableringar som görs i området håller hög kvalitet och bådar gott för den framtida attraktiviteten i området.

Område 3:

Liksom i zon 1 har zon 3 tappat på modesidan och ökat ytterligare inom kosmetik / hår / vård sedan 2014, andelen verksamheter inom denna kategori i zonen är höga 29 %. Det fanns 30 modebutiker 2014 men endast 20 modebutiker i området idag. Andelen caféer och restauranger är höga 28 % i området, men har varit högt hela tiden sedan 2014 och området är känt för ett bra matutbud. En positiv förändring är att området hade en hög andel verksamheter med ”low market approach” år 2014, hela 17 %. Vid mätningen 2022 var andelen nere på 5 %, en klar förbättring. Området har länge haft en hög andel ”lokala” verksamheter. Nu är den andelen högre än någonsin, hela 97 % av verksamheterna är lokala, endast 3 % är nationella kedjor. Detta rimmar väl med positioneringen Escape Mainstream eftersom det är lättare för lokala verksamheter/icke-kedjor att erbjuda ett unikt utbud.

Område 4:

Bortsett från en stor outletenhet på Kv Caroli har modebutikerna nästan helt försvunnit från område 4. År 2014 fanns det 17 modebutiker i området, nu finns det enligt Reteams undersökning endast 4 kvar. Även i detta område är det istället en ökning av enheter i kategorin kosmetik / hår / vård, från 37 stycken till 46 stycken.

 

Konsumentundersökning 2022

Från den konsumentundersökning som gjordes under hösten och som presenterades i januari 2023 kan man läsa följande summeringar:

 • Ungefär 6 av 10 i Malmö besöker Malmö City för shopping/kultur/mat/nöje/dryck varje vecka. Motsvarande bland boende i kranskommunerna är 2 av 10.
 • Den trevligaste handelsplatsen i Malmöregionen för restaurang/café och barbesök är utan konkurrens Malmö City, både bland Malmöbor och övriga.
 • Den trevligaste handelsplatsen för shopping är också det Malmö City följt av Emporia, både bland Malmöbor och bland boende i övriga kommuner. Mobilia kommer på tredje plats bland boende i Malmö och Lund kommer på tredje plats bland boende i kranskommunerna.
 • Område 1: Södra gågatan är bra för att det finns mycket samlat på ett ställe, bra butiksmix och caféer.
 • Område 2: Norra delen är fint, snyggt, trevligt och mysigt.
 • Område 3: Att man är nöjd med Davidshallsområdet beror på att det är mysigt, fina hus, trevlig miljö och lugnt.
 • Område 4: De som är nöjda med Caroli upplever det som en lugn plats men det är också det som gör att man är negativ till platsen, att mycket lagt ner och att det känns dött.
 • Det unika med Malmö City är att det är mångkulturellt och mångfald där gammalt möter nytt och det finns många parker. Annat unikt är att allt finns och att det är nära till allt. Det känns både modernt och mysigt och ligger nära havet. Restaurangerna och människorna är också något som upplevs som unikt för Malmö City.

Undersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet och göras igen minst var tredje år.

 

Lokal näringslivsutveckling

Mål: En positiv utveckling för det lokala näringslivet enligt Cityindex och Malmöläget

 

Cityindex:

Bild 9_Cityindex

Cityindex 2019-2020: Malmö City behöll en större andel av sin omsättning än andra jämförbara städer.

Cityindex 2020-2021: Malmö City hade en total omsättningsutveckling på +10,3% (att jämföra med 9,9% för alla stadskärnor). Den indexerade omsättningsutvecklingen 2018-2021 ligger på 93, vilket är bättre än både jämförbara stadskärnor (88) och alla stadskärnor (91). Stadskärnans snittköpsutveckling ökade under 2020-2021 med 17,1%, vilket är högre än andra jämförbara städer. Malmös stadskärna står för 21 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Detta är en högre andel än för jämförbara städer.

 

Malmöläget:

Nystartade företag

Antal nystartade företag

Under 2021 startades 3382 nya företag, vilket är en ökning med 8,7% från året innan (6,8% i Sverige). Det startades 9 företag i Malmö varje dag under 2021. Antal konkurser var 348, vilket är en minskning med 21% från föregående år.

 

 

Utveckling av förvärvsarbetande

De senaste 10 åren har det skett en mycket positiv utveckling av antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö – en ökning på hela 23%. Detta kan jämföras med Sverige på 13%, Stockholm på 16% och Göteborg på 19%. Att det var en liten minskning på 0,7% från 2020 till 2021 kan härledas till pandemins effekter.

förvärvsarbete

 

 

Utveckling antal arbetsställen och anställda

Det startas många nya företag och redan etablerade företag väljer att förlägga sin verksamhet till Malmö. Antalet arbetsställen har ökat markant och dagens företagsstruktur består till stor del av små och medelstora företag. Under 2021 hade Malmö 193 642 anställda fördelade på 39 107 arbetsställen. Antalet anställda har ökat med 42% på 15 år och antalet arbetsställen har ökat med hela 47% på 15 år. Trenden är tydlig – det lokala näringslivet har en positiv utveckling.

utveckling

 

 

Antal anställda i Malmö, fördelat på branscher

Bland branscher utmärker sig handel (ljusblå linje) samt hotell och restaurang (orange linje) särskilt. Branschen Handel står för 13% av de förvärvsarbetande (jmfr Sverige 12%) ligger i Malmö på plats 3 efter Företagstjänster och Vård, omsorg & sociala tjänster.

antalet anställda M

 

Besöksnäringen

Återhämtningen har varit kraftig och är nästan uppe i nivåer som innan pandemin. Såväl logiintäkter/belagt rum som beläggningsgrad har också ökat.

De preliminära siffrorna för helåret 2022 visar att det under året gjordes 1 950 903 gästnätter, vilket innebär en ökning på hela 47,2% i relation till 2021.

Besöksnäringen i Malmö har under flera år visat en positiv utveckling. Tillväxtkurvan på kommersiella gästnätter har legat stabilt. Utbudet har vuxit när nya anläggningar, attraktioner och hotell etablerats, och sedan 2010 har antal hotellrum ökat med 46%. År 2020 blev en vändpunkt när kommersiella gästnätter i Malmö halverades jämfört med 2019. En försiktig återhämtning skedde under 2021 då totalt 1 325 673 kommersiella gästnätter gjordes – en ökning på 22,6% jämfört med 2020, men fortfarande ett stort volymtapp i relation till 2019 då Malmö hade 2 143 238 kommersiella gästnätter. Den första grafen nedan visar utvecklingen per helår (förutom 2022 som är ackumulerat t.o.m. november) och den andra grafen jämför 2019 med 2022.

Bild 3_Gästnätter över tid    Bild 3_Gästnätter mot 2019

 

Stadsmiljö

Mål: En förbättrad stadsmiljö enligt Rapport Malmö Stad City

Rapporten visar en ökning från 67% (2020) till 71% (2022) på frågan ”Malmö centrum är attraktivt att besöka”.

Renhållningskampanjen Snacka Snusk resulterade i en ökning av användning av papperskorgar på 398% – något som höll i sig även efter kampanjens slut. Kampanjen blev en världsnyhet och uppmärksammades av 140 internationella medier (samt organisk räckvidd i sociala medier på 563 miljoner med 130 000 interaktioner!!).

 

Malmö City Presentkort

Utvecklingen av antalet sålda Malmö City Presentkort framgår nedan. Presentkortförsäljningen har ökat med i genomsnitt 39,4 procent per år sedan första helåret 2014. Efter diagrammet syns mål och utfall genom åren.

Presentkort

2018: Mål: 3 400 000. Utfall: 3 454 877 kr
2019: Mål: 4 100 000. Utfall: 4 358 756 kr
2020: Mål: 5 200 000. Utfall: 19 070 227 kr
2021: Mål: 7 000 000 kr (ökning utgick från 2019 som senaste normalår). Utfall: 12 904 429 kr
2022: Mål: 8 000 000 kr. Utfall: 18 508 048 kr

 

Antal medlemmar

Antal medlemmar (exkl. citys köpcentrum, drygt 200 verksamheter. Dessa värvas automatiskt genom respektive fastighetsägare som betalar verksamhetens medlemsavgift och är därmed inte en påverkbar faktor i värvningsarbetet).

År 2022 hade MCS 458 medlemmar i kategorin Handel & Övrigt Näringsliv (inklusive citygallerior), vilket är en all-time-high.

Bild 6_Antal medlemmar

 

2018                  2019                  2020                  2021                  2022

166                    169                    190                    224                    235

 

Intern och extern kommunikation

Följare i sociala medier

Antal följare på Instagram och Facebook ska öka.

facebook           Instagram           

2022 jämfört med 2021:

Facebook
41 % ökade besökarna med på vår facebook-sida, dvs med 5 478 besökare.
Totalt har vi idag 35 602 följare (15 feb 2023).
335 445 konton har nåtts på facebook vilket är en ökning med 183 %.

Instagram
24 % ökade antalet nya följare på Instagram vilket är en ökning med 3 131.
Totalt har vi idag 15 963 följare (15 feb 2023).
489 673 konton har nåtts på Instagram vilket är en ökning med 167 %.

LinkedIn
524 % ökade sidvisningarna på LinkedIn, vilket är 343 visningar.
928 % ökade våra unika besökare på LinkedIn vilket är 185 besökare.

Medan facebook har stått ganska stilla just vad gäller följare så har Malmö Citys två andra kanaler haft mycket bra utveckling och ökat antalet följare kraftigt.

utveckling likedin utveckling instagram

 

Antal aktiva användare i Chainels

Chainels lanserades september 2019 och just nu är 1071 verksamheter inlagda i systemet med 1371 användare. Antalet aktiva användare har ökat för varje halvår som gått sedan introduktionen, från under 800 per halvår till över 1000. Aktiviteten fortsätter öka; de senaste 30 dagarna har över 800 personer varit aktiva.

aktiva chainels

Avstämning medlemmar

Varje år görs en medlemsenkät för att få feedback på våra insatser och ta in förslag på kommande samarbeten.
53% svarar att det gått bättre/mycket bättre under december 2022 jämfört med december 2021. 65% svarar att det gått bättre på helåret 2022 än 2021.
När medlemmar ombeds sätta betyg (1-5) på hur de tycker att Malmö Citysamverkans initiativ har påverkat stadskärnan och deras verksamhet under 2022 så är de staplarna som ger övervägande 4 och 5:

MCS sociala medier generellt, nyhetsuppdatering i Chainels, veckovisa nyhetsbrev varje fredag, medlemsmötena, Stora Mediedagen, utbildning Framtidens konsument, besöksstatistik, Ingen Puls Utan Din, Malmö City Presentkort (både tagit emot och marknadsföring), International Food Festival, Malmö City Awards och 25-årsjubileum, julbelysning (ridåer och installationer), julkalendern och julmarknad.

På frågan om hur MCS kan hjälpa deras verksamhet under 2023 så väljer flest:

Marknadsföring av city och dess utbud, kommunikation – nyhetsutskick, påverka kommunen (politiker), utsmyckning i stadsmiljön, medlemsmöten/frukostmöten, utbildningar/webinarium, julbelysning och julmarknad.

 

Befolkningsutveckling och bostäder

Malmö är den snabbast växande storstaden. Diagrammet visar tillväxttakten för befolkningen i de tre storstäderna och Sverige som helhet sedan 1990 som ett index. Malmös värde för 2021 är 150, vilket betyder att Malmös befolkning var 50 procent större i slutet av 2021 jämfört med i slutet av 1990.

Bild 2_befolkningsutveckling

 

Av de 26 750 bostäder som Malmö har åtagit sig att bygga inom ramen för Storstadspaketet, så är redan 14 054 färdigställda. Den streckade linjen visar genomsnitt av bostäder per år fram till projektets slut 2035 och den heldragna visar att antalet färdigställda ligger en bra bit över.

färdigställda