Framtid

Framtiden är relativ, menade Einstein, i det att tiden går långsammare ju fortare du rör dig, relativt omgivningen. Framtiden är i det närmaste bestämd, enlig teorin Path dependency, i det att vi trampar upp framtiden på den stig vi redan går.

Malmö är nog snarare som en partikel i kvantfysiken. Vi befinner oss på flera ställen samtidigt, tills superpositionen inträder och vi gör det vi ska, färdigställer projektet eller något annat. Idag är det spännande att läsa i Malmö stads program Vision Malmö 2000 från 1995 om vad vi ville uppnå till 2000. Eller i Trafikstrategin från 2003 om hur Malmös trafiksystem skulle bli 2020. Det mesta har vi uppnått, men kanske inte precis såsom vi tänkte – vi anpassar oss hela tiden till omvärlden.

Och så är det, framtiden är både relativ och lite förutbestämd. Här presenterar vi ett urval av tankar och konkreta projekt för framtiden. För det är så det är här. Malmö har planer, vi går på en stig, men framför allt är vi flexibla. Vi avviker från stigen och gör något oväntat. Där det behövs, när det behövs, med ett öga på omvärlden. Vi är som en kvantfysikalisk partikel, vi är på fler ställen samtidigt, tills vi slår till, superpositionen inträder och, voilà, så är projektet klart!

Malmö fortsätter kontinuerligt att utvecklas, precis som staden har gjort i alla tider. Om cirka 10 år (år 2032) förväntas vi vara 400 000 Malmöbor, och innan vi nått 2050 är vi en halvmiljonstad.
Malmö stadskärna kommer att expandera i alla riktningar. I norr, vid Malmö C, mot Nyhamnen där utbyggnaden redan är igång. I öster via Drottningtorget bort mot Värnhem där exploateringar kring Östervärn station drar igång. I söder vid Södervärn och Dalaplan där Södra Förstadsgatans stråk så småningom fortsätter till Mobilia. Och i väster Dockan och Västra hamnen genom utbyggnad av Varvsstaden och Citadellsfogen.

 

Centrumstrategi

Malmö stad initierar nu arbetet med framtagandet av en Centrumstrategi. Den beräknas vara klar under 2024.

Det finns ett behov av att i samverkan mellan offentliga och privata aktörer ta ett samlat grepp kring den strategiska planeringen för att hantera den omstrukturering som sker och fortsätta utveckla Malmös stadskärna som en dynamisk attraktiv plats för malmöbor, näringsliv och besökare. Detta är också något som tydligt efterfrågas av näringslivet och andra externa parter. För att hantera de förändringar som sker och möta morgondagens behov behöver Malmö stad tillsammans med aktörer i staden gemensamt ta fram en strategi som kan ligga till grund för framtida arbetssätt, satsningar och investeringar. Arbetet ska utgöra en plattform för samarbete både inom staden och med stadens många olika aktörer. Strategin kommer också att användas som underlag för nästkommande översiktsplan.

Då Centrumstrategin beräknas vara klar under 2024 så kommer Malmö Citysamverkan ha tid att ta fram sina nya strategier 2026-2030 baserat på den nya övergripande centrumstrategin. Skillnaden i strategierna antas vara att kommunens centrumstrategi har ett längre tidsperspektiv och Malmö Citysamverkans ett kortare på 3-5 år, eftersom verksamheten i stort är operativ och behöver ha utrymme för att justera sin inriktning, vilket en kortare tidshorisont innebär.

 

Hållbar stadsutveckling

De kommande 10-15 åren satsar Malmö kraftfullt på hållbar stadsutveckling. Ett steg i detta är kollektivtrafiken. En effektiv kollektivtrafik gör det möjligt för fler personer att nå fler jobb på kortare tid, och bidrar dessutom till att minska trängseln i trafiken. Tack vare Sverigeförhandlingen och det ramavtal staden tecknat tillsammans med staten och regionen kan vi investera i utökad och elektrifierad kollektivtrafik samtidigt som vi bygger ut cykelnätet med totalt 3 mil nya cykelbanor. Totalt investerar Malmö stad cirka 4 miljarder i dessa åtgärder och åtar sig dessutom att möjliggöra byggandet av totalt 28 550 bostäder. För att ge regionen potential att nå en hållbar tillväxt med ökat bostadsbyggande och nyttor för arbetsmarknad, näringsliv och miljö, planeras även en framtida stambansutbyggnad mellan Stockholm och Malmö. En viktig utbyggnadsetapp är nya spår mellan Lund och Hässleholm som förväntas byggstarta mellan 2028-2033.

 

Stora Nygatan

På en av de mest centrala och trafikerade gatorna runt Gustav Adolfs torg planeras för större förändringar som del av Storstadspaketet. Här kommer man att flytta busstrafiken och smalna av Stora Nygatan för att ge utrymme att bredda trottoarerna så att uteserveringar, fotgängare och grönska kan få mer utrymme på platsen som i folkmun kallas ”Rivieran”. Det planeras bli en lågfartsgata där bilar får köra på oskyddade trafikanters villkor och gatan planeras även fortsatt vara enkelriktad västerut. Med dessa insatser kommer en omgestaltning ske till en innerstadsgata som är anpassad för stadslivet. Eftersom Gustav Adolfs torg är ett nav för kollektivtrafiken så kommer bussarna att flyttas till Lilla Nygatan längs den södra och skuggiga delen av torget.

stora nygatan vision

Visionsbild. Den slutliga utformningen är inte beslutad.

 

Kustskydd, utfyllnad och konstgjorda öar

I en nära framtid har Malmö säkrat samspelet med havet och havsnivåhöjningar. I Nyhamnen, som nu växer fram i och vid vattnet, planeras för flera konstgjorda öar. Dessa dubblerar som kustskydd och hållbara stadsmiljöer.
Galeonen + är Malmös expansiva stadsutveckling kring Malmö hamninlopp. Här knyts Malmö och Köpenhamn samman genom etableringen av Öresundsmetron och stadsutvecklingen kring metrostationen ska stärka Malmö som regional motor. Borrmassor från metrotunnelbygget används för att bygga ut Galeonen +. Stadsutvecklingen ska visa på internationell nivå hur klimatpositiva stadsdelar kan skapas med netto noll energilösningar på systemnivå med energihamnen som granne. Galeonen + ger Malmö möjlighet att bygga sammanhängande kustskydd som behövs för att bevara och utveckla Malmö som kuststad. Genom kostnadseffektiva multifunktionella lösningar kan både förtätning, tillgänglighet och bostäder och sysselsättning utvecklas.

 

Koppling Nyhamnen

När Nyhamnen växer fram norr om Malmö C och bangården blir det särskilt viktigt att etablera lösningar för att tillgängliggöra Nyhamnen från södra delen av bangården. Här undersöker staden nu möjligheten att bygga gång- och cykelbroar över spårområdet. Så här skulle det kunna se ut.

View_01_FINAL

 

Utveckling av de regionala flygplatserna

Copenhagen Airport arbetar vidare med planerna på utbyggnaden av Malmös och Nordens största flygplats. Kapaciteten skall ökas markant och skapa möjligheten att ta emot 40 miljoner passagerare årligen, jämfört med 30 miljoner 2019. Denna satsning stärker regionen och skapar tusentals arbetstillfällen både på den danska och den svenska sidan. Dessutom byggs tåginfrastrukturen om och ut för att förbättra kapaciteten.
Malmö Airport är en viktig del av den expansiva regionens utveckling av näringsliv och besöksnäring. Förutsättningar finns för att säkerställa flygplatskapacitet på kort och lång sikt liksom möjlighet för satsningar inom lättindustri, hotell, kontor och frakt/logistik. Utvecklingen kommer att ske med fokus på hållbara lösningar och minimering av miljökonsekvenser.

 

Malmö kommer ännu närmare kontinenten

Fehmarn bält-tunneln byggs mellan Danmark och Tyskland och beräknas stå färdig 2029. Tunneln binder ihop Skandinavien med kontinenten och kortar avsevärt avståndet däremellan. Resan genom tunneln beräknas ta 7-10 minuter och man kommer kunna resa mellan Malmö och Hamburg på bara cirka 3 timmar. Dessutom beräknas tunneln medföra positiva effekter både gällande transportkostnader och miljön. Prognosen är att tunneln kommer att bidra till en konkurrenskraftig ny storregion med cirka 9 miljoner invånare, i likhet med hur Öresundsbron bidragit till tillväxten i Öresundsregionen. Här blir Malmö en central nod i Europas arbete med att skapa ett integrerat transportsystem som bl.a. består av flertalet transportkorridorer. Fehmarn bält-tunneln är en viktig del i att lösa de ”flaskhalsar” som finns i den så kallade ScanMed-korridoren som sträcker sig från södra Italien till Stockholm och Oslo.

 

Framtidens mobilitet – i framtiden

Två av de riktigt stora satsningarna i modern tid gällande mobilitet och tillgänglighet var förstås Öresundsbron (2000) och Citytunneln (2010). Nu är det dags för nästa fyrtornsprojekt nämligen Öresundsmetron. Malmö stad och Köpenhamns kommun har redan samarbetat och genomfört utredningar under ett antal år, gällande en Öresundsmetro, men nu närmar sig ett antal kritiska milstolpar under perioden 2023-2025. Dessa milstolpar handlar om en rad beslut, både på svensk och dansk sida och som banar väg för fortsatt process. Arbetet i Malmö stad hanteras nu i en fördjupad översiktsplan. Men mycket av arbetet sker också genom dialog med Trafikverket, riksdagspolitiker, näringsliv i Skåne, Själland och Stockholm. Att knyta ihop centrala Malmö med centrala Köpenhamn genom en Metro handlar bl.a. om att bidra till tillväxt och en utökad arbetsmarknadsregion, men också om att Skåne inte ska bli en flaskhals för ökade godsflöden på järnväg när Fehmarn Bält-tunneln öppnas 2029. Så tanken är att Öresundsbron dedikeras till biltrafik, fjärrtåg och godståg, medan den kollektiva pendlingstrafiken flyttas över till tunnelbana, under Öresund. Metron under sundet kopplas på Köpenhamns tunnelbanesystem, angör kusten på svenska sidan i norra Västra hamnen och får ytterligare en station i Västra Hamnen innan den når Malmö C. Detta blir etapp 1 av projektet vilken kan vara realiserad år 2035. Nästa etapp blir att etablera Metron som en del av Malmös kollektivtrafiksystem, med vidare linjedragning och stationer in i Malmö. En etapp 3 skulle, i framtiden, kunna vara att metron fortsätter ut i Skåne både under och ovan jord, som ett riktigt snabbt pendeltågssystem. Men låt oss ta en sak i taget!

öresund.      Bild 22_öresundsmetron

 

Tillväxtkommissionen

I oktober 2020 beslöt kommunstyrelsen i Malmö att inrätta en oberoende Tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö. Kommissionen påbörjade sitt arbete i mars 2021 och har i uppdrag att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer och realiserbara förslag för vägen framåt. Arbetet ska utgå från Agenda 2030. Målet för Tillväxtkommissionen är att ge kommunstyrelsen ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag och rekommendationer för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Tillväxtkommissionen består av kommissionärer som har handplockats utifrån sina kompetenser och erfarenheter inom forskning och näringsliv. Kommissionens arbete leds av ordförande Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola samt professor i innovationsteknik vid Lunds universitet. Ett sekretariat är tillsatt för att bistå kommissionen under hela arbetsperioden. Tillväxtkommissionen lämnar sin slutrapport i april 2023. För att läsa mer om arbetet i kommissionen och ta del av arbetsprocess, underlag och rapporter, klicka här!.